1. Deze website is samengesteld door Fietsenregister.nl - Fietsenregister.nl Postbus 36240 1020 ME Amsterdam, KvK 37137113, BTW NL1956.80.613B01, hierna te noemen: "Fietsenregister.nl".

 2. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de hele website van Fietsenregister.nl. Door gebruik te maken van de website, geef je aan akkoord te gaan met de voorwaarden. De voorwaarden gelden ook voor geregistreerde gebruikers en zijn een deel van de overeenkomst tussen Fietsenregister.nl en geregistreerde gebruikers.

 3. Van de voorwaarden kan slechts worden afgeweken met schriftelijke toestemming van Fietsenregister.nl.

 4. Fietsenregister.nl heeft het recht de gebruiksvoorwaarden tussentijds aan te passen. De meest recente versie vind je altijd op de website.

 5. Als deze voorwaarden of delen ervan nietig bevonden worden, zullen partijen deze voorwaarden vervangen door voorwaarden van zoveel mogelijk gelijkluidende strekking.

 6. Fietsenregister.nl is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van de website of de mogelijkheid van het gebruik van de website, noch voor enige andere schade aan hardware of software als gevolg van gebruik van de website.

 7. Er is geen garantie op de beschikbaarheid van de website. Mocht Fietsenregister.nl op enig moment besluiten de website niet meer aan te bieden of af te sluiten dan komt aan de gebruiker geen recht op compensatie of schadevergoeding toe.

 8. Fietsenregister.nl is nooit aansprakelijk voor de inhoud van door derden, waaronder adverteerders of personen die zijn of haar fiets registreren, op de website geplaatste informatie of voor de inhoud van websites waar Fietsenregister.nl links naar plaatst.

 9. Fietsenregister.nl is nooit aansprakelijk voor de geregistreerde gegevens die door derden via de website aan de gebruiker worden aangeboden. Het registreren en controleren van fietsen komt rechtstreeks tot stand tussen de desbetreffende derde en de gebruiker, tenzij Fietsenregister.nl zich in voorkomend geval uitdrukkelijk manifesteert als de partij die het desbetreffende product of de desbetreffende dienst aanbiedt en daartoe rechtstreeks kosten in rekening brengt bij de gebruiker.

 10. De door Fietsenregister.nl aangeboden dienst om je fiets(en) te registreren en/of te controleren, heeft uitsluitend als doel dat partijen in kennis te stellen van het geregistreerde. Aan het registreren van een fiets kunnen personen of rechtspersonen tegenover Fietsenregister.nl of tegenover gebruikers van de website nooit enig recht ontlenen. Indien je gebruik maakt van de dienst om een fiets te registreren, vrijwaar je Fietsenregister.nl van enigerlei vordering ter zake van eventuele geschillen over registreren van je fiets. Als je een fiets registreert, sta je er jegens Fietsenregister.nl en derden voor in dat je de eigendomsrechten van de fiets bezit. Het in strijd met de waarheid te verklaren dat je de eigendomsrechten bezit als dit niet het geval is, dit is onrechtmatig en kan tot schadeplichtigheid leiden. Je vrijwaart Fietsenregister.nl voor alle mogelijke schade en (juridische) kosten ter zake.

 11. Het ontvangen van informatie is voor de gebruiker kosteloos en wordt bekostigd door Fietsenregister.nl en uit reclameboodschappen. Door je fiets te registreren ga je ermee akkoord deze boodschappen te ontvangen totdat je je afmeldt voor deze dienst.

 12. Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen is de aansprakelijkheid van Fietsenregister.nl beperkt tot de duur van de periode dat je fiets geregistreerd staat.

 13. Alle intellectuele eigendom op werken en merken op deze site blijft berusten bij Fietsenregister.nl, haar leveranciers, licentiegevers of sponsors. Er worden door Fietsenregister.nl en haar leveranciers, licentiegevers of sponsors geen rechten overgedragen aan bezoekers, gebruikers of andere derden.

 14. Het is geregistreerde gebruikers en bezoekers toegestaan de site persoonlijk te gebruiken voor niet commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan de site te gebruiken op een wijze waardoor je handelt in strijd met de gebruiksvoorwaarden, in strijd met wettelijke bepalingen of in strijd met de zorgvuldigheid die een ieder in het maatschappelijk verkeer betaamt.

 15. Een niet limitatieve lijst van voorbeelden van gebruik dat niet is toegestaan is:het doen van racistische, seksistische of discriminerende uitingen, het linken van deze site naar bijvoorbeeld pornografische sites, het doen van commerciële uitingen, verveelvoudigen, kopiëren of wijzigen van de software, inbreuk maken op intellectuele eigendom van derden, versturen van grote hoeveelheden ongewenste e-mailberichten (spam), verspreiden van virussen, beperken van het gebruik van de website door derden, of het aannemen van een andere identiteit dan de eigen identiteit.

 16. Indien Fietsenregister.nl het vermoeden heeft dat een geregistreerde gebruiker handelt in strijd met de voorwaarden dan is Fietsenregister.nl gerechtigd zonder vooraankondiging en zonder opgave van redenen toegang voor de gebruiker te blokkeren en de registratie van de gebruiker van haar site te verwijderen zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding of compensatie voor de gebruiker zal ontstaan.

 17. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle door hem op de site geplaatste persoonlijke gegevens en specificaties van zijn of haar fiets. Het is niet toegestaan materialen op de site te plaatsen waardoor inbreuk gemaakt wordt op de rechten van derden. De gebruiker garandeert dat eventuele door hem op de site geplaatste materialen geen inbreuk maken op de rechten van derden en vrijwaart Fietsenregister.nl zonodig voor desbetreffende aanspraken van derden.

 18. Indien de gebruiker ongevraagd materialen toestuurt aan Fietsenregister.nl of plaatst op de website geeft de gebruiker hiermee een kosteloos gebruiksrecht om deze materialen zonder beperkingen te gebruiken, kopiƫren of publiceren. De gebruiker mag geen materialen sturen waardoor inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden en de gebruiker vrijwaart Fietsenregister.nl voor alle mogelijke aanspraken van derden die op de toegestuurde materialen betrekking hebben.

 19. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf apparatuur en een verbinding met het internet te verzorgen.

 20. Fietsenregister.nl heeft het recht post of e-mail te blijven sturen aan het adres dat een gebruiker heeft opgegeven tot aan het moment dat de gebruiker een nieuw adres heeft opgegeven, onverminderd het bepaalde in artikel 41 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 21. Op alle diensten van Fietsenregister.nl is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen en Fietsenregister.nl, bezoekers of klanten van Fietsenregister.nl zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.