Inleiding
Bij het gebruik maken van de diensten van Fietsenregister.nl worden jou gegevens verwerkt (deze informatie wordt hieronder aangeduid als 'persoonsgegevens'). De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om je een waarborg te bieden dat wij zorgvuldig met jouw informatie zullen omgaan. Je kunt ons te allen tijde aan deze regels houden.

Op de site van Fietsenregister.nl wordt u gevraagd persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor:
  • het registreren van Fietsinformatie.
  • het beantwoorden van vragen.
  • na ontvangst en verwerking van uw (fiets)gegevens het toezenden van informatie.
  • het doen van marktonderzoek
  • het toesturen van het E-news van Fietsenregister.nl

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Fietsenregister.nl Postbus 36240, 1020 ME Amsterdam. Fietsenregister.nl houdt zich aan de geldende Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP),

Omgaan met persoonsgegevens
Fietsenregister.nl verwerkt persoonsgegevens bij het aanbieden van haar diensten . Het gaat hierbij niet alleen om gegevens als naam, adres, woonplaats, sekse, e-mailadres, maar ook om gegevens over uw fiets.
Deze gegevens zijn bekend omdat je een fiets hebt aangemeld in het register.

Het spreekt voor zich dat Fietsenregister zeer zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens. Fietsenregister.nl verwerkt deze gegevens in de eerste plaats om je diensten, producten en/of informatie aan te bieden en aan te passen aan je behoeften en wensen. Als het gaat om een betaalde dienst, gebruikt Fietsenregister.nl de gegevens eveneens om te factureren. Het is ook mogelijk dat Fietsenregister.nl de gegevens gebruikt om gericht aanbiedingen te doen. Zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan Fietsenregister.nl vermoedt dat het je interesse heeft of, als je daartoe toestemming hebt gegeven, een e-mail worden verzonden met daarin een aanbieding. Tenslotte kan Fietsenregister, alleen nadat je jouw toestemming hebt gegeven, gegevens aan derden ter beschikking stellen die de gegevens kunnen gebruiken om informatie aan te bieden die binnen je interesseprofiel valt.

Beveiliging
Het kraken van websites is regelmatig in het nieuws. Bij een geslaagde kraak kunnen gegevens over gebruikers van de websites op straat komen te liggen. Fietsenregister.nl wil vanzelfsprekend voorkomen dat haar websites worden gekraakt. Om die reden legt Fietsenregister.nl vast vanaf welke computers gebruik wordt gemaakt van de Fietsenregister.nl-diensten. Ook wordt continu gekeken of iemand niet illegaal probeert zich toegang te verschaffen tot de Fietsenregister.nl computers. De gegevens die worden vastgelegd, worden niet langer bewaard dan nodig voor een goede beveiliging.

Wijzigen van de privacyverklaring
Fietsenregister.nl houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Fietsenregister.nl adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.